nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Vandkvalitet

Ny Tolstrup Vandværk leverer meget fint drikkevand i god kvalitet. Vi har én indvindingsboring beliggende Tolstrupvej 6 i vandværksbygningen.

Boringsdybden er ca. 60 meter og vandet indvindes fra en dybde på ca. 27 meter. Vort vandmagasin er beskyttet af et tykt lag moræneler, der normalt sikrer en god og stabil vandkvalitet. Vandværket udpumper årligt 7-8.000 m3 vand, og vi forsyner 53 parcelhuse, tre mindre landejendomme (med og uden dyrehold) et forsamlingshus (Sognegården), en efterskole og to kommunale pumpestationer.
Der er ikke registreret vandspild af betydning i 2021.

 

Analyse af udvalgte parametre, vandkvaliteten oktober 2021 (blå tal fra tidligere analyser):

Betegnelse Målt værdi Tilladelig værdi afgang vandværk Tilladelig værdi indgang ejendom Forklaring
Fluorid
mg F/l
1,4 1,5 1,5 Grænseværdien er ikke overskredet ved denne måling. Flourid-tallet har tidligere være lidt over grænseværdien på 1,5.
Jern
mg Fe/l
<0,01 0,1 0,2 Grundvandet indeholder naturligt visse mængder opløst jern. Dette fjerner vandværket ved iltning og filtrering.
Nitrit 0,0095 0,01    
Ammonium+
ammoniak mg/l
0,033 0,05    
Chlorid
mg/l
21 250    
Nitrat
mg/l
2,0 50    
Hårdhed odH 9,8 5 – 30   En hårdhed på 10 o dH betegnes som middelhårdt vand. Bør ligge   imellem 5o  og 30  o dH.  For blødt vand kan give korrosionsproblemer. For hårdt vand medfører større sæbeforbrug og kalkudfældninger.
Pesticider
µg/l
<0,010 0,1   Drikkevandet undersøges regelmæssigt for forskellige stoffer. Der er aldrig registreret spor af pesticider. 
Kimtal ved    22 oC pr. ml

4

5   Bakterier der kan vokse ved 20-22 0C. Normalt ikke sygdomsfremkaldende.
Coliforme bakterier pr 100 ml <1 <1 <1  
E. Coli
cfu/100 ml
<1 <1 <1  

Alle vandanalyser for selve boringen (råvandsanalyse) er offentligt tilgængelige på  https://data.geus.dk/JupiterWWW/proeve.jsp?borid=171843&indtagsid=1

Det grundlæggende krav vi i Danmark stiller til vandkvalitet kan sammenfattes således: Det skal være rent, klart og friskt.

Vandet fra Ny Tolstrup Vandværk opfylder de nævnte betingelser. Det oppumpede råvand iltes, således at luftarter som svovlbrinte og methan fjernes. Disse luftarter findes ofte i grundvandsmagasiner.  Herefter er vandet rent og klart og kan sendes ud til forbrugerne.

Vandet har en temperatur på ca. 8 grader, når det hentes op fra magasinet, og det har en temperatur på ca. 9,5 grader, når det sendes ud i ledningsnettet. At vandet skal være friskt forbinder vi med, at det skal være koldt dvs. en temperatur på ca. 12 grader, når det vi tapper det af hanen til forbrug.

Flere gange om året kontrolleres vandkvalitet gennem analyser, som foretages af ALS Denmark A/S. I øvrigt er frekvensen af analyserne fastlagt i lovgivningen, og er således gældende for samtlige almene offentlige og private vandværker i Danmark.

Vær opmærksom på, at vandets kvalitet forringes, når vandet har stået stille længe i rørene, f.eks. natten over. Har vandet stået længe i rørene, så brug altid det første vand til vask, skylning eller lignende, og drik først vandet, når det er blevet koldt.